Xu, Long

RECENT FICTION FROM CHINA, 1987-88: Novellas and Short Stories
1991 0-7734-9664-5
Writers include: Wang Meng, Wei Shixiang, Chao Naiqian, Xing Hongliang, Han Shaogong, Shen Rong, Chen Zhijing, Ma Bende, Li Xingtian, Li Songjin, and Liu Feng. Issues include incest, abortion, propaganda, economic reforms, and individual re-evaluations.

Price: $179.95